Общи условия

Общи Условия на Boxmenu.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между БОКС МЕНЮ ЕООД, ЕИК: 204979362, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Хаджи Димитър, бл. 32, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК / BOX MENU, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ / ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия boxmenu, наричана по-долу „boxmenu.bg”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: БОКС МЕНЮ ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Хаджи Димитър, бл. 32
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, жк. Хаджи Димитър, бл. 32
 4. Данни за кореспонденция: food@boxmenu.bg, тел: 0887 332 200
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК: 204979362
 6. Надзорни органи:

  (1) Комисия за защита на личните данни

  Адрес: гр. София, ул. Проф. Цветан Лазаров 2
  Тел.: (02) 940 20 46
  Факс: (02) 940 36 40
  E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: https://www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите

  Адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков 4А, ет. 3, 4 и 6
  Тел.: (02) 980 25 24
  Факс: (02) 988 42 18
  Гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: https://kzp.bg

  7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: 204979362

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. boxmenu e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет boxmenu.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки / ПРОДУКТИ BOX MENU, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата boxmenu.bg;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата boxmenu.bg електронни средства за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата boxmenu.bg;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата boxmenu.bg чрез интерфейса на страницата на boxmenu.bg, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата boxmenu.bg в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата boxmenu.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата boxmenu.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес boxmenu.bg Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата boxmenu.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата boxmenu.bg

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата boxmenu.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата boxmenu.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата boxmenu.bg

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата boxmenu.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА boxmenu.bg

Чл. 7. (1) За да използва boxmenu.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата boxmenu.bg, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки доставка на стоки и профил от социалните мрежи Facebook и Google.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

V. ЦЕНИ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ПРОМОЦИИ

Чл. 8. (1) Цените на Продуктите BOX MENU са посочени в менюто, обявено в Сайта. Доставчикът има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променя цените на предлаганите Продукти BOX MENU.

(2) Доставчикът има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление, да променя предлаганите Продукти BOX MENU. Ползвателите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в Сайта. Ползвателят е длъжен да заплати цената на предлаганите Продукти BOX MENU, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

(3) Ползвателят може да заплати цената на Продуктите BOX MENU по направена Поръчка по един от следните начини:

а. Плащане при доставка (наложен платеж) – заплащането се осъществява в момента на доставката на Продуктите BOX MENU, когато превозвач посети посочения от Ползвателя адрес за доставка в Поръчката и предаде Продуктите BOX MENU на Ползвателя. В момента на доставката на Продуктите BOX MENU Ползвателя се задължава да заплати на превозвача, извършващ доставката, пълната стойност на цената на Продуктите BOX MENU,  като в замяна получава касова бележка;

 1. Плащане при получаване на място в търговски обект на BOX MENU - в момента на получаване на изпълнената Поръчка от търговския обект на BOX MENU, Потребителят заплаща на касата пълната стойност на цената на Поръчката, като в замяна получава касова бележка.

(4) Потребителите могат да намерят подробна информация за промоциите на Сайта. Всяка промоция важи самостоятелно и не може да се ползва в комбинация с друга промоция или оферта.

(5) Доставчикът си запазва правото по своя преценка да предлага промоционални оферти в зависимост от начина на Поръчка (чрез Сайт, чрез Мобилно приложение или по телефон). Всяка промоция важи единствено за начина на Поръчка, описан за нея.

VI. ОПРОВЕРЖЕНИЕ. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 9. (1) Съдържанието на Сайта се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително, но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, Доставчикът не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за други цели в интернет пространството, наличието на мобилна мрежа.

(2) Доставчикът не носи отговорност, ако предлаганият от него софтуер се окаже несъвместим с мобилното устройство, използвано от Потребителя, и не може да се инсталира на него, или макар и инсталирано - не работи коректно.

(3) Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация чрез Сайта или в случай че няма достъп в определен момент до която и да е част от Сайта или достъпът е с влошено качество поради каквато и да е причина. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

(4) Доставчикът не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Сайта, както и за съдържанието на Профила на Потребителя.

(5) БОКС МЕНЮ ЕООД има право да откаже да изпълни Поръчка на Потребител, който с действията или бездействията си е дал повод на Доставчикът да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 10. (1) Материалите, качени на Сайта, може да включват технически, печатни или фотографски грешки. БОКС МЕНЮ ЕООД може да прави промени в материалите, съдържащи се в Сайта по всяко време и без предизвестие, но не поема какъвто и да е ангажимент за актуализиране на материалите.

(2) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата boxmenu.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 11. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на БОКС МЕНЮ ЕООД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук  Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата boxmenu.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата boxmenu.bg

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата boxmenu.bg има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата boxmenu.bg  Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 12. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата boxmenu.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата boxmenu.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: boxmenu.bg

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 13. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата boxmenu.bg се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата boxmenu.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 14. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата boxmenu.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

X. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 15. (1) Съгласно чл 50 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоките. В конкретния случай, обаче, Потребителите нямат право на отказ по чл. 50 от ЗЗП по отношение на Продуктите BOX MENU, тъй като Продуктите BOX MENU, предлагани от Доставчикa са продукти с кратък срок на годност по смисъла на чл. 57, т. 4 от ЗЗП.

(2) Независимо от горното, Потребителят има право: да предяви рекламация, в рамките на 30 (тридесет) минути, считано от часа на получаване на доставката на поръчани BOX MENU Продукти, в случай че Поръчката не е пълна или в случай че доставените Продукти не съответстват на направената Поръчка. Ако рекламацията е направена след този срок Доставчикът не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.

(3) В рамките на срок по алинея (1) и при същите условия Потребителят може да  направи рекламация по някои от следните начини: (1) на място в търговския обект на BOX MENU, от който е получил готовата Поръчка, (2) чрез обаждане по телефон 0885007333 или (3) чрез имейл, изпратен до електронния адрес на BOX MENU: food@boxmenu.bg. Доставчикът има право да поиска от Потребителите да представят снимка на рекламирания Продукт, за да може да прецени основателността на рекламацията.

(4) Промяна или анулиране на Поръчка след нейното изпращане не може да бъде направена.

(5) При предявяване на основателна рекламация Доставчикът предлага следните възможности за разрешаване на установения проблем по своя преценка замяна на Продукта с нов или ваучер с отстъпка при следваща Поръчка.

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 16. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата boxmenu.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 17. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 18. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на boxmenu.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата boxmenu.bg

Чл. 19. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата boxmenu.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 21. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата boxmenu.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 22. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 23. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 24. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на boxmenu.bg.

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До (БОКС МЕНЮ ЕООД, София 1000 Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР БЛ. 32, АП. 53, daniel_dimitrov@icloud.com):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

Допълнителна потребителска информация вижте на boxmenu.bg

 

Сравнение на продукти
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Нашият сайт използва така наречените "Бисквитки". Научете повече за нашите политика за поверителност и политика за Бисквитки